Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtaothienha3d.com

Trong cập nhật Hoa Sơn của Hoành Tảo, không chỉ bản đồ, chuỗi nhiệm vụ, Boss Thế Giới có gắn bó mật thiết với tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhiều nội dung liên quan tới thiên truyện nổi tiếng này cũng được biến hóa thành bộ tính năng mới dành cho nhân sĩ. 

Nổi bật nhất trong phiên bản phải kể đến bộ võ công Dịch Cân Kinh, vốn được cho là "phương thuốc" cứu sống Lệnh Hồ Xung trong những ngày trọng thương. 

Theo Kim Dung, Dịch Cân Kinh do Đạt Ma Lão Tổ sáng tạo, có thể thay đổi gân cốt, biến thành sức mạnh vô biên. Ở chùa Thiếu Lâm, đại sư Phương Chính nói về Dịch Cân Kinh với những lời lẽ huyền ảo như: “Người luyện tập thành Dịch cân kinh như con thuyền nhỏ đi trong sóng lớn, sóng lên thì thuyền lên không cần dùng sức” hay “ khí tự nội sinh huyết tự ngoại dưỡng”. 

Tái hiện trọn vẹn bộ chiêu thức này, tính năng Dịch Cân Kinh của Hoành Tảo bao gồm 12 chiêu thức: 

Chiêu thứ nhất: Vi Đà Hiền Xử


Thuộc tính tăng thêm: 
HP + 160

MP + 15

Công Kích + 40

Phòng Thủ + 16

Bất Động Minh Vương + 1 tầng

Nhiếp Vân Bộ + 1 tầng

Chiêu thứ 2: Chưởng Thác Thiên Môn


Thuộc tính tăng thêm: 
HP + 520

MP + 30

Công Kích + 130

Phòng Thủ + 52

Bất Động Minh Vương + 1 tầng

Nhiếp Vân Bộ + 1 tầng

Nộ Chấn Uy Thần + 1 tầng

Vạn Tượng Hôn Âm + 1 tầng

Chiêu thứ 3: Trích Tinh Hoán Đẩu


Thuộc tính tăng thêm: 
HP + 1000

MP + 40

Công Kích + 250

Phòng Thủ + 100

Thân Pháp + 12

Bất Động Minh Vương + 1 tầng

Nhiếp Vân Bộ + 1 tầng

Phù Vân Vô Định + 1 tầng

Nộ Chấn Uy Thần + 1 tầng

Vạn Tượng Hôn Âm + 1 tầng

Chiêu thứ 4: Niêm Hoa Tâm Truyện


Thuộc tính tăng thêm: 
HP + 2080

MP + 61

Công Kích + 520

Phòng Thủ + 208

Thân Pháp + 26

Bạo Kích + 20

Bất Động Minh Vương + 2 tầng

Nhiếp Vân Bộ + 2 tầng

Phù Vân Vô Định + 1 tầng

Nộ Chấn Uy Thần + 1 tầng

Vạn Tượng Hôn Âm + 1 tầng

Chiêu thứ 5: Ma Ha Vô Lượng


Thuộc tính tăng thêm: 
HP + 3200

MP + 84

Công Kích + 800

Phòng Thủ + 320

Thân Pháp + 40

Bạo Kích + 32

Bất Động Minh Vương + 2 tầng

Nhiếp Vân Bộ + 2 tầng

Phù Vân Vô Định + 2 tầng

Nộ Chấn Uy Thần + 2 tầng

Vạn Tượng Hôn Âm + 2 tầng

Chiêu thứ 6: Từ Hàng Phổ Độ


Thuộc tính tăng thêm: 
HP + 4600

MP + 112

Công Kích + 1150

Phòng Thủ + 460

Thân Pháp + 57

Bạo Kích + 46

Bất Động Minh Vương + 3 tầng

Nhiếp Vân Bộ + 3 tầng

Phù Vân Vô Định + 2 tầng

Nộ Chấn Uy Thần + 2 tầng

Vạn Tượng Hôn Âm + 2 tầng

Chiêu thứ 7: Bát Tương Thành Đạo


Thuộc tính tăng thêm: 
HP + 7200

MP + 164

Công Kích + 1800

Phòng Thủ + 720

Thân Pháp + 90

Bạo Kích + 72

Bất Động Minh Vương + 3 tầng

Nhiếp Vân Bộ + 3 tầng

Phù Vân Vô Định + 2 tầng

Nộ Chấn Uy Thần + 3 tầng

Vạn Tượng Hôn Âm + 3 tầng

Chiêu thứ 8: Ngũ Uẩn Giai Không


Thuộc tính tăng thêm: 
HP + 12000

MP + 260

Công Kích + 3000

Phòng Thủ + 1200

Thân Pháp + 150

Bạo Kích + 120

Bất Động Minh Vương + 3 tầng

Nhiếp Vân Bộ + 3 tầng

Phù Vân Vô Định + 3 tầng

Nộ Chấn Uy Thần + 3 tầng

Vạn Tượng Hôn Âm + 3 tầng

Chiêu thứ 9: Khô Vinh Do Tha


Thuộc tính tăng thêm: 
HP + 20800

MP + 436

Công Kích + 5200

Phòng Thủ + 2080

Thân Pháp + 260

Bạo Kích + 208

Bất Động Minh Vương + 4 tầng

Nhiếp Vân Bộ + 4 tầng

Phù Vân Vô Định + 3 tầng

Nộ Chấn Uy Thần + 3 tầng

Vạn Tượng Hôn Âm + 3 tầng

Chiêu thứ 10: Thường Nhạc Ngã Tịnh


Thuộc tính tăng thêm: 
HP + 31200

MP + 644

Công Kích + 7800

Phòng Thủ + 3120

Thân Pháp + 390

Bạo Kích + 312

Bất Động Minh Vương + 4 tầng

Nhiếp Vân Bộ + 4 tầng

Phù Vân Vô Định + 4 tầng

Nộ Chấn Uy Thần + 4 tầng

Vạn Tượng Hôn Âm + 4 tầng

Chiêu thứ 11: Sa Bà Thế Giới


Thuộc tính tăng thêm: 
HP + 46400

MP + 948

Công Kích + 11600

Phòng Thủ + 4640

Thân Pháp + 580

Bạo Kích + 464

Bất Động Minh Vương + 5 tầng

Nhiếp Vân Bộ + 5 tầng

Phù Vân Vô Định + 5 tầng

Nộ Chấn Uy Thần + 5 tầng

Vạn Tượng Hôn Âm + 5 tầng

Chiêu thứ 12: Tức Tâm Tức Phật


Thuộc tính tăng thêm: 
HP + 64000

MP + 1300

Công Kích + 16000

Phòng Thủ + 6400

Thân Pháp + 800

Bạo Kích + 640

Bất Động Minh Vương + 6 tầng

Nhiếp Vân Bộ + 6 tầng

Phù Vân Vô Định + 6 tầng

Nộ Chấn Uy Thần + 6 tầng

Vạn Tượng Hôn Âm + 6 tầng

Để lĩnh ngộ chiêu thức, đại hiệp cần sử dụng vật phẩm mới Đàn Tâm Đan (mua ở Thương Thành hoặc tham gia hoạt động để nhận). Lĩnh ngộ thất bại sẽ cộng điểm chúc phúc cho lần lĩnh ngộ tiếp theo.