S1. Châu Giang 10:00 2-10

S2. Tương Dương 10:00 10-10

S3. Phượng Tường 10:00 17-10

S4. Lạc Dương 10:00 23-10-2020

S5. Thành Đô 10:00 06-11-2020